Το έργο

Επισκόπηση

Το έργο INCLUDE προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει έρευνα, άμεση δράση και ανάπτυξη μαθησιακών πόρων, για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προπονητών, των στελεχών και του προσωπικού των αθλητικών ακαδημιών που εργάζονται με νεαρούς αθλητές (12-18 ετών), ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση των διακρίσεων στον νεανικό αθλητισμό.

Το INCLUDE επικεντρώνεται στην προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας μέσω της ληψης συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων που συνδέονται με τις διακρίσεις στον τομέα του αθλητισμού για νέους. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής του, οι προτεινόμενες δράσεις και το παραδοτέο του θα συμβάλουν ουσιαστικά σε μια σειρά από προτεραιότητες που θέτει το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, το έργο θα εργαστεί για την καταπολέμηση της βίας και την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό και για την προώθηση της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό συμβάλλοντας στη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και στην προώθηση των θετικών αξιών του αθλητισμού.

Σκοποί & Στόχοι

Το έργο INCLUDE προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει έρευνα, άμεση δράση και ανάπτυξη μαθησιακών πόρων, για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προπονητών, των στελεχών και του προσωπικού των αθλητικών ακαδημιών που εργάζονται με νεαρούς αθλητές (12-18 ετών), ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση των διακρίσεων στον νεανικό αθλητισμό.

Το INCLUDE επικεντρώνεται στην προώθηση της ένταξης και της ποικιλομορφίας μέσω της ληψης συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων που συνδέονται με τις διακρίσεις στον τομέα του αθλητισμού για νέους. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής του, οι προτεινόμενες δράσεις και το παραδοτέο του θα συμβάλουν ουσιαστικά σε μια σειρά από προτεραιότητες που θέτει το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, το έργο θα εργαστεί για την καταπολέμηση της βίας και την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό και για την προώθηση της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό συμβάλλοντας στη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και στην προώθηση των θετικών αξιών του αθλητισμού.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι μας μέσω αυτού του έργου είναι:

 • Μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση των αναγκών, των προκλήσεων καθώς και των αποτελεσματικών προσεγγίσεων και πρακτικών που παρατηρούνται “επί του πεδίου” όσον αφορά την ένταξη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στις χώρες εφαρμογής και σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης των αξιωματούχων, των προπονητών και του βοηθητικού προσωπικού των ακαδημιών νεολαίας σχετικά με τα θέματα της διαφορετικότητας, της ένταξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκφοβισμού, καθώς και των μορφών βίας.
 • Να παρουσιάσουν στους επαγγελματίες του αθλητισμού, τους προπονητές και τους ενδιαφερόμενους στον τομέα του αθλητισμού νέων τακτικές και προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και περιστατικών διακρίσεων και βίας από ή προς τους νεαρούς αθλητές τους (12-18 ετών).
 • Ευαισθητοποίηση για τις διακρίσεις στον αθλητισμό και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στα παιδιά, καθώς και για την ανάγκη ανάληψης δράσης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ποικιλομορφίας και των ίσων ευκαιριών στον τομέα.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και υποστήριξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για την καταπολέμηση της βίας και την αντιμετώπιση των διακρίσεων.
 • Προσφέρετε στους εκπαιδευόμενους μια διαδραστική μαθησιακή εμπειρία μέσω της χρήσης καινοτόμων και ελκυστικών προσεγγίσεων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδοποιημένων χαρακτηριστικών.

Μεθοδολογία

Οι εργασίες και οι δράσεις του έργου INCLUDE θα βασίζονται σε μια προσέγγιση βασισμένη σε στοιχεία και προσανατολισμένη στον αντίκτυπο. Η ομάδα έργου θα αξιοποιήσει την πολυεπιστημονική τεχνογνωσία και εμπειρία της, καθώς και το ευρύ δίκτυο επαφών και συνεργατών της προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ενός προσεκτικά σχεδιασμένου σχεδίου έργου που περιλαμβάνει μια διαδικασία βήμα προς βήμα που θα οδηγήσει σε πιο εμπεριστατωμένη αντίληψη του πεδίου και σε μεταβιβάσιμους πόρους και εργαλεία για την υποστήριξη των ομάδων-στόχων του. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα βασίζεται σε επιστημονικές προσεγγίσεις που προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες, την εκπαίδευση και την παιδαγωγική, την αθλητική ψυχολογία και την αθλητική κοινωνιολογία. Το έργο θα επωφεληθεί επίσης σε μεγάλο βαθμό από τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία των εταίρων υλοποίησης, καθώς και από το δίκτυο επαφών τους στον τομέα.

Το έργο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση ότι η προσέγγισή του, τα παραδοτέα και οι δράσεις του ανταποκρίνονται στις τοπικές προκλήσεις και πραγματικότητες των χωρών υλοποίησης και είναι μεταβιβάσιμα σε διακρατικό επίπεδο.

Θα αναλύσει και θα κωδικοποιήσει τα είδη των συμπεριφορών διακρίσεων και βίας και τη μορφή με την οποία εμφανίζονται στις χώρες υλοποίησης, καθώς και θα προσδιορίσει μεθοδολογικές προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπισή τους. Αυτές μπορεί να αφορούν στάσεις και ενέργειες που εκφράζουν και/ή προωθούν τον φανατισμό και την προκατάληψη κατά των νεαρών αθλητών με βάση την εθνικότητα, την πίστη, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ή ακόμη και τις ικανότητές τους.

Consecutively, it will develop a curriculum and toolkit to educate and support trainers/coaches and grassroots executives in identifying and tackling discriminatory behaviors in or addressing their athletes and teams, composed of young athletes aged 12-18 years old.

Specifically, the following approaches-methodologies will be utilized for the development of each of the deliverables of the project:

 • ‘Youth Sport: Realities, Challenges & Best Practices’ Report
 • Training Programme (Curriculum & Toolkit) for coaches
 • eLearning Platform
 • Dissemination & Communication

Εταίροι

 • The Rural Hub

  Ο οργανισμός ιδρύθηκε για πρώτη φορά ως ένωση το 2012. Ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις της Ιρλανδίας. Το Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κοινοτικής ανάπτυξης στους κατοίκους της περιοχής για τη στήριξη της μεγαλύτερης συμμετοχής στην κοινότητα και της ενισχυμένης κοινωνικής ένταξης με στόχο την αυξανόμενη απομόνωση. Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων του απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και της οικονομίας, όπως οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία, οι ομάδες ενεργών συνταξιούχων και οι ηλικιωμένοι πολίτες.

 • Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (CARDET)

  Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα που αφορούν την ανάπτυξη της δημιουργίας ικανοτήτων και του σχεδιασμού στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη της νεολαίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε προσεκτικά έργα σε διάφορα πλαίσια.

 • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (KMOP)

  Το  ΚΜΟΠ, που ιδρύθηκε το 1977, είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στην άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια, η οργάνωση έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία και δραστηριοποιείται πλέον σε 7 χώρες, ενώ λειτουργεί μόνιμα γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις Βρυξέλλες και τα Σκόπια. Το KMOP είναι αφοσιωμένο στην επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου μέσω της έρευνας και καινοτόμων πρωτοβουλιών που αντιμετωπίζουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, ενημερώνουν το δημόσιο διάλογο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και να ηγηθούμε προγραμμάτων με αντίκτυπο που προάγουν την ατομική ευημερία, μειώνουν τις ανισότητες, εξαλείφουν τις ευπάθειες και προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τη βιωσιμότητα.

 • CESIE

  Το CESIE είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και πρωτοβουλιών που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Αποστολή μας είναι η προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, της συμμετοχής και της ανάπτυξης. Επιπλέον, το CESIE επωφελείται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών με περισσότερες από 3.000 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια, σχολεία, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς, κέντρα νεολαίας, εταιρείες και επιχειρηματίες στον κόσμο. Μαζί με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς, η CESIE υλοποιεί σήμερα πάνω από 120 έργα σε περισσότερες από 80 χώρες.

 • EUROPEAN NETWORK OF SPORT EDUCATION

  Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αθλητικής Εκπαίδευσης (ENSE) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται στον τομέα της αθλητικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη από το 1989. Το ENSE εργάζεται για τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων σε όλα τα περιβάλλοντα για άτομα ή οργανισμούς που ηγούνται, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν αθλητικές δραστηριότητες. Η ENSE έχει ως στόχο να το επιτύχει αυτό με την εργασία σε πανευρωπαϊκά έργα, τη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, τη σύνδεση οργανισμών που εργάζονται στον τομέα της αθλητικής εκπαίδευσης και την υπεράσπιση αποτελεσματικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • INSTITUTE OF DEVELOPMENT LTD

  Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2003. Τα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία – Κύπρος. Υποστηρίζουμε την αντίληψη ότι η “επιτυχία” έρχεται μόνο όταν ένα άτομο επενδύει συνειδητά στη συνεχή ανάπτυξη και ισορροπία μεταξύ της προσωπικής, διαπροσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε και να μεταδώσουμε μια θετική οπτική απέναντι στις εμπειρίες της ζωής, η οποία αποδεδειγμένα ανεβάζει δημιουργικότητα, την ικανοποίηση από τη ζωή, την απόδοση, τα κίνητρα, την ενσυνειδητότητα και τη συνολική ευημερία. Συνεργαζόμαστε με άτομα, οικογένειες, εταιρείες, τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι θεωρίες, οι μέθοδοι και οι πρακτικές μας προέρχονται κυρίως από την Ανθρωπιστική και τη Θετική Ψυχολογία, όπως τα μοντέλα συνεργατικής μάθησης, η δημιουργική σκέψη, οι πολλαπλές νοημοσύνης και η εκπαίδευση χαρακτήρων.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 101050474]

Copyright © | Privacy policy