Προώθηση της ένταξης, της ποικιλομορφίας, της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό νέων.

Σκοπός του έργου

Το έργο INCLUDE προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει έρευνα, άμεση δράση και ανάπτυξη μαθησιακών πόρων, για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προπονητών, των στελεχών και του προσωπικού των αθλητικών ακαδημιών που εργάζονται με νεαρούς αθλητές (12-18 ετών), ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση των διακρίσεων στον νεανικό αθλητισμό.

Επικοινωνία

    The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 101050474]

    Copyright © | Privacy policy