Πόροι

Διαχείριση έργου, διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση

Διακρίσεις στον αθλητισμό των νέων: Πραγματικότητες, προκλήσεις & βέλτιστες πρακτικές”

Πρόγραμμα σπουδών και εργαλειοθήκη μικτής μάθησης

Παιχνιδοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Διάδοση και αξιοποίηση

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 101050474]

Copyright © | Privacy policy