Συντάκτης: PM

2ο ενημερωτικό δελτίο

Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο για το έργο είναι έτοιμο. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει την
κατάσταση προόδου του έργου.
Λήψη ενημερωτικού δελτίου

1ο ενημερωτικό δελτίο

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο είναι έτοιμο. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει την
κατάσταση προόδου του έργου.
Λήψη ενημερωτικού δελτίου

INCLUDE – Δελτίο Τύπου #2

Το δεύτερο δελτίο τύπου του έργου είναι έτοιμο
Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 101050474]

Copyright © | Privacy policy